สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดส่วนสูงสเกลบอกความยาว มีความละเอียด 0.1 เซนติเมตรสำหรับเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุรินทร์ 229 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-09-2563 205

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดส่วนสูงสเกลบอกความยาว มีความละเอียด 0.1 เซนติเมตรสำหรับเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุรินทร์ 229 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง